ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ
Учебные материалы


ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВКарта сайта pkeeper7.ru

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ

МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА

В РОЗ'ЯСНЕННЯХ 1 ЛИСТАХ

ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО

СУДУ УКРАЇНИ

За загальною редакцією

Голови Вищого господарського суду України

Д. М. Притики

КИЇВ • ЮСТІНІАН • 2002


ББК 67.9(4УКР)304

В52

Укладач В. Е. Беляневич, кандидат юридичних наук

За загальною редакцією

Голови Вищого господарського суду України

Д. М. Притики.

В52 Вирішення господарських спорів

Застосування норм матеріального права

в роз ясненнях І листах Вищого господарського

суду України -К Юстішан, 2002 - 640 с

ISBN - 966-96155-2-6

Вміщені у цьому виданні матеріали являють собою систематизо­вані витяги з чинних роз'яснень та Інформаційних листів Вищого господарського (арбітражного) суду України з питань застосування норм матеріального права у вирішенні господарських спорів

Використані тексти роз яснень та листів Вищого господарського (арбітражного) суду України наведені з урахуванням змін І допов­нень станом на 1 серпня 2002 року

Збірник розрахований на практикуючих юристів, суддів, адво­катів, викладачів І студентів юридичних учбових закладів, усіх тих, хто цікавиться практикою вирішення господарських спорів

ББК 67.9(4УКР)304

ISBN - 966-96155-2-6 © Видавництво «Юстішан», 2002

© В Е Беляневич, всуп, укладання 2002


ЗМІСТ

Вступ 4

I Правовий статус суб'єктів

II Підприємства Об єднання підприємств Господарські товариства 6

1 2 Нсшдприьмницькі організації 40

2 Право власності

65

Інтелектуальна власність 98

Основні засади підприємництва 103

Зовнішньоекономічна діяльність Валютне регулювання 121

Митне регулювання 128 7. Податки І збори Бюджетні відносини 131

8 Захист економічної конкуренції

205

9 Зобов'язання (заі альт питання) 213

Окремі види доі оворш

101 Посіавка 237

102 КоІІтракІацш 279
10 3 Майновий паном Оренда Лізинг 286
104 Підряд 314

10 5 Перевезення 319

106 Сірахуваиия 381

107 Кредитування Банківська дія Іьшсіь 384

108 Сумісна діяльнії, І ь 396

109 Постачання енергоресурсів 402
1010 Інші види доюворів 410

Визнання угод недійсними 411

Позадоговірні зобов'язання 437

Забезпечення виконання зобов'язань

13 1 Застава 455

132 Порука 480

14. Розрахунки

482

Вексельний обіг 487

Відносини приватизації 491

17. Земельні відносини

529

Екологічні відносний 553

Інформація І зи'язок 576

Цінні папери Фондовий ринок 577

Банкрутство 578

Визнання недійсними актів державних та Інших органш 611

23 Позовна давність

624


ВСТУП

В процесі «малої» судової реформи Істотних змін зазнали норми й Інститути господарського судочинства Зокрема Законом України «Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу Ук раши» від 21 червня 2001 року до Арбітражного процесуального кодек су введено розділ ХІІ-2 «Перегляд судових рішень Вищого господарсь кого суду України Верховним Судом України»Відповідно до статті 111-14 Господарського процесуального ко­дексу України сторони у справі та Генеральний прокурор України ма­ють право оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого гос­подарського суду України, прийняту за наслідками перегляду рішен­ня місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи по­станови апеляційного господарського суду до Верховного Суду Ук­раїни Як зазначається у статті 111-15 цього ж Кодексу, Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України у випадках, коли вони оскаржені

1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України
закону чи Іншого нормативно-правового акта, що суперечить Кон­
ституції України,

2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи
Вищого суду Іншої спеціалізації з питань застосування норм ма­
теріального права,

3) у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим госпо­
дарським судом України одного й того ж положення закону чи Іншо­
го нормативно-правового акта у аналогічних справах,

4) на підставі визнання їх міжнародною судовою установою, юрис­
дикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зо­
бов'язання України

Отже, підстави для оскарження постанови Вищого господарсько­го суду України до Верховного Суду України є досить обмеженими

Привертає увагу друга підстава невідповідність постанови Вищо­го господарського суду України рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду Іншої спеціалізації з питань застосування норм ма­теріального права Закон не конкретизує, про які саме рішення йдеть­ся Наразі судова практика має справу лише з роз'ясненнями та листа­ми Вищого господарського суду України

Як зазначається у підпункті третьому пункту 1 статті 39 Закону Ук­раїни «Про судоустрій України», до повноважень вищого спещалізова ного суду, в тому числі Вищого господарського суду України, віднесе­но надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однако­вого застосування норм Конституції України та законів у судовій прак­тиці на основі н узагальнення та аналізу судової статистики У зв'язку


з цим Вищий господарський суд дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодав­ства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції Видання якихось Інших актів з питань застосування норм матеріального права Вищим господарським судом законодавство не передбачає

До введення в дію Закону України «Про судоустрій України» Вищий арбітражний суд України, згідно з пунктом 3 статті 12 Зако­ну України «Про арбітражний суд», забезпечував однаковість практики застосування законодавства, І роз'яснення Вищого арбітражного суду були обов'язковими для суддів І учасників гос­подарських правовідносин, що застосовують законодавство, з яко го дано таке роз'яснення Те, що зараз законодавець позбавив роз'яснення Вищого господарського суду обов'язкової сили, не зменшує їх значення, як таких, що орієнтують підлеглі суди у вели­чезному масиві законодавчих актів а також нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини Роз'яснення та листи Вищого господарського суду України, попри їх рекомендаційний характер, об'єктивно впливають на процес правозастосування, а та­кож відіграють певну роль у врегулюванні правовідносин, що ви­никають між суб'єктами господарювання

Слід також зважити на те, що судове рішення (постанова) може бу­ти скасоване Верховним Судом України, якщо воно прийнято з пору­шенням чи неправильним застосуванням норм матеріального права, а підставою для оскарження, як зазначалося вище, може бути невідповідність оскаржуваної постанови рішенням Вищого спеціалізо­ваного суду з питань застосування норм матеріального права

З викладеного виходить необхідність ознайомлення широких кіл юристів, фахівців Інших галузей, підприємців, керівників І фахівців органів державної влади І місцевого самоврядування, Інших осіб, що беруть участь у господарських відносинах, з документами Вищого господарського суду України, в яких викладена позиція вищої спеціалізованої судової Інстанції з питань застосування норм ма­теріального права

У цьому збірнику в систематизованому вигляді подаються витяги з чинних роз'яснень та листів Вищого господарського (арбітражного) суду з питань застосування норм матеріального права у господарсь­ких відносинах та у господарському судочинстві

Документи подані Із змінами І доповненнями станом на 1 серпня 2002 року

Вадим Беляневич,

кандидат юридичних наук,

адвокат адвокатської фірми

«Сергій Козьяков та партнери»


ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВedu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная