Підбір меблів для дітей дошкільного віку 4
Учебные материалы


Підбір меблів для дітей дошкільного віку 4Карта сайта juliahengstler.com

14.7. Загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку - 12 - 12,5 години, з яких 2 - 2,5 години відводиться на денний сон. Для дітей від 1 до 1,5 років денний сон організовують два рази на день загальною тривалістю 3,5 години. Для дітей віком від 1,5 року і старше організовують однократний денний сон тривалістю 3 години.

14.8. У режимі дня дітей дошкільного віку 3 - 4 години відводиться на самостійну діяльність (ігри, підготовка до занять, особиста гігієна тощо).

14.9. Навчально-виховний процес організовується відповідно до чинних програм, розроблених для дошкільної освіти. Для дітей віком від 1,5 до 3 років планується не більше 10 занять на тиждень (два на день) - фізичний, мовленнєвий, емоційно-соціальний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток - тривалістю до 10 хвилин, по одному у першу та другу половину дня.

Кількість навчальних занять на тиждень у молодшій садовій групі становить 11, середній - 12, старшій - 15. Тривалість одного заняття у молодший групі має бути не більше 15 хвилин, у середній - 20 хвилин, у старшій - 25 хвилин. Максимально допустима кількість занять в першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, старшій - трьох.

У середині та наприкінці заняття проводяться фізкультурні хвилинки (приклад фізкультурних хвилинок наведено у додатку 18 до Санітарних правил). Тривалість перерв між заняттями не повинна бути менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музики, фізичного виховання, ритміки.

Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.

14.10. Заняття з використанням комп'ютерів дозволяється проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп'ютером не повинна перевищувати 10 хвилин. Заняття проводяться у формі спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру. Після занять з дітьми проводять зорову гімнастику. Приклад вправ зорової гімнастики наведено у додатку 19 до Санітарних правил. Для дітей з хронічними захворюваннями, частохворіючих, після перенесених захворювань протягом 2 тижнів, дітей з порушеннями зору тривалість занять з комп'ютером зменшується до 5 - 7 хвилин.

Для роботи з комп'ютером необхідно забезпечити раціональну організацію робочого місця: меблі повинні відповідати зросту дитини, верхня горизонталь екрана відеомонітора повинна знаходитися на рівні очей, відстань від очей до екрана - не менше 50 см. У дошкільному навчальному закладі заборонено використання дітьми нетбуків, ноутбуків та подібної комп'ютерної техніки, де клавіатура конструктивно не може бути відокремлена від монітора.14.11. Заняття з використанням технічних засобів навчання (далі - ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку не проводяться. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроектори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин.

14.12. При встановленні у дошкільному навчальному закладі комп'ютерних мереж електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року N 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за N 488/1513. Комп'ютерні мережі встановлюються лише за погодженням з територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

14.13. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей від трьох до чотирьох років і 30 хвилин для дітей від п'яти до шести років.

14.14. Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки, секції. Періодичність проведення гуртків - 1 - 2 рази на тиждень тривалістю 15 - 25 хвилин залежно від віку при наповнюваності груп 10 - 12 осіб. Заняття в гуртках не допускається проводити за рахунок часу, відведеного на прогулянку та денний сон.

14.15. У різновікових групах тривалість навчальних занять необхідно диференціювати залежно від віку дитини.

14.16. Визначення функціональної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу, наведеного у додатку 20 до Санітарних правил, проводять у два етапи (жовтень - листопад року, що передує вступу до школи, та наступний квітень - травень) шляхом проведення медико-педагогічного контролю та у відповідності добазового компоненту дошкільної освіти з подальшим оздоровленням дошкільників.

Результати медико-біологічних контролів разом із рекомендаціями вносяться до форми 026/о "Медична карта дитини".

XV. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання

15.1. Фізичне виховання дітей повинно бути спрямоване на збереження і зміцнення здоров'я; гармонійний фізичний розвиток; підвищення адаптаційних резервів організму; формування рухових навичок і якостей; профілактику порушень опорно-рухового апарату; розвиток мотивації до занять фізкультурою.

15.2. Фізичне виховання дітей повинно проводитись з обов'язковим медико-педагогічним контролем і включати: ранкову гімнастику; заняття фізичною культурою; рухові ігри під час прогулянок; загартування; фізкультурні хвилинки під час занять, фізкультурні паузи під час перерв. Щоденний обсяг рухової активності дітей старшого ясельного віку повинен бути не менше 3 годин, для дітей віком 3 - 4 роки - 4 годин, 5 - 6 років - 5 годин з урахуванням стану здоров'я та психофізіологічних особливостей дітей.

Під час прогулянок тривалість фізичних вправ та рухливих ігор для дітей старшого ясельного віку повинна складати 20 - 35 хвилин, для дітей віком 3 - 4 роки - 35 - 45 хвилин, 5 - 6 років - 45 - 60 хвилин.

15.3. Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей старшого ясельного віку - 15 хвилин, у віці 3 - 4 років - 20 - 25 хвилин, 5 - 6 років - 25 - 30 хвилин. Фізкультурні заняття для дошкільників проводять не менше 3 разів на тиждень.

Оцінку ефективності фізкультурних занять проводять за показниками структури і змісту заняття, моторної щільності, динаміки частоти серцевих скорочень (пульсу), часу відновлення пульсу після заняття.

Структура фізкультурного заняття передбачає чотири обов'язкові послідовні частини: вступна, підготовча (розминка), основна, заключна. Зміст заняття, окрім основної теми за навчальним планом, повинен передбачати спеціальні вправи для профілактики порушень постави і плоскостопості, вправи на розвиток координації рухів та рівноваги. З цією метою необхідно широко застосовувати гімнастичні палиці, м'ячі різного розміру (у тому числі тенісні, набивні, фітболи), гімнастичні лави, драбини тощо. У заключній частині виконуються релаксаційні вправи на відновлення гемодинаміки та зняття набутої під час заняття компресії структур хребта.

При правильній організації заняття з фізичної культури наприкінці вступної частини пульс дитини зростає по відношенню до вихідного рівня на 10 - 15 %, підготовчої - на 20 - 25 %, основної - 60 - 80 %, уповільнюється до 10 % під час заключної частини та повертається до норми після 3 - 5 хвилин після завершення заняття.

Моторна щільність фізкультурного заняття (співвідношення тривалості рухової активності дітей до загальної тривалості заняття, %) залежить від типу заняття (розучування нових рухів, закріплення та удосконалення рухів, ігрові форми тощо), віку та рівня фізичної підготовленості дітей і становить від 50 до 80 %.

15.4. Загартовування дітей залежить від стану здоров'я, сезону року, температури повітря в приміщеннях, епідеміологічної ситуації і включає щоденні та спеціальні заходи. Щоденні заходи - це вмивання та миття рук до ліктів прохолодною водою, регулярне провітрювання приміщень, прогулянки; спеціальні - плавання, обтирання, обливання, прополіскування горла прохолодною кип'яченою водою, топтання босоніж по вологому килимку тощо. Спеціальні заходи застосовують диференційовано залежно від підготовленості персоналу, матеріально-технічної бази закладу зі строгим дотриманням методичних рекомендацій.

15.5. Оцінка ефективності фізичного виховання дітей проводиться на основі динаміки стану здоров'я (у тому числі за показниками резистентності організму до захворювань, стану опорно-рухового апарату), гармонійності фізичного розвитку, розвитку рухових якостей (у тому числі координації рухів і рівноваги), мотивації дітей до фізкультурних занять.

Розвиток рухових навичок і якостей оцінює інструктор фізкультури на початку і наприкінці навчального року, ця інформація вноситься медичною сестрою у медичну карту.

15.6. Робота з фізичного виховання проводиться інструктором фізкультури та вихователем, контролюється медичним персоналом, методистом і керівником закладу. Медичний персонал залучається при підготовці комплексів фізкультурних хвилинок і пауз, а також комплексів вправ для профілактики хвороб опорно-рухового апарату, дихальної та зорової гімнастики.

15.7. Медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання включає:

динамічні спостереження за станом здоров'я та фізичним розвитком дітей, фізичною підготовленістю;

спостереження за організацією рухового режиму, структурою і змістом фізкультурних занять та інших організованих форм рухової активності, системи загартовування;

контроль за санітарно-гігієнічним станом місць проведення фізкультурних заходів у будівлі та на території земельної ділянки закладу; фізкультурного обладнання та знаряддя, одягу та взуття дітей;

гігієнічне навчання вихователів з питань фізичного виховання дітей; гігієнічне виховання і формування мотивації дітей до регулярних занять фізкультурою.

Протокол хронометражних спостережень за заняттями з фізичного виховання наведено у додатку 17 до Санітарних правил.

XVI. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни дітей

16.1. Дітей приймають до закладу чистими, акуратно одягненими. Умивання, чищення зубів, розчісування волосся проводяться дома вранці. Дітей ясельного віку у закладах (групах) з цілодобовим перебуванням умивають і розчісують після нічного сну та ранкової зарядки. Діти вмиваються і розчісуються самостійно під наглядом вихователя.

16.2. При відвідуванні туалету дітей привчають використовувати туалетний папір, а після туалету - обов'язково мити руки і користуватися індивідуальними рушниками. Влітку перед денним сном дітей привчають мити ноги і користуватися індивідуальними рушниками для ніг. У дошкільних закладах (групах) з цілодобовим перебуванням перед нічним сном діти обов'язково миють ноги.

16.3. Немовлят у дошкільних навчальних закладах (групах) необхідно підмивати при кожній заміні підгузків або перед кожним сповиванням. Перед нічним сном цих дітей купають. Підмивання проводять теплою проточною водою. Температура води для підмивання і купання має бути +37° C. Після купання кожної дитини ванночка миється. Дітей дошкільного віку привчають самостійно підмиватися і митися у ванно-душових під обов'язковим наглядом персоналу груп.

При купанні необхідно ретельно мити дитині складки тіла, за вухами, область шиї, ліктів і колін, промежину. Після купання тіло дитини ретельно просушують індивідуальним махровим рушником. Для немовлят повинна використовуватися дитяча присипка, дитячий крем.

16.4. У дошкільних навчальних закладах повинна бути забезпечена не тільки групова ізоляція, але і суворий контроль за індивідуальним використанням дітьми одягу та речей. За кожною дитиною необхідно закріпити: шафу для одягу; місце за столом; ліжко; чарунок для рушників і предметів особистої гігієни на вішалці в умивальній; предмети особистої гігієни (гребінець, зубна щітка, небитка чашечка для полоскання ротової порожнини); горщик для дітей ясельного віку; постільна білизна, мішки для зберігання постільної білизни (при використанні розкладних ліжок); індивідуальна мочалка, тапочки, шапочки, плавки, рушник для басейну; спортивна форма з мішечком для її зберігання; одяг і взуття.

Для дітей ясельного віку, дітей з нейрогенним сечовим міхуром, а також дітей, які перебувають у дошкільних закладах (групах) цілодобового функціонування, повинен бути запасний одяг, який зберігається у шафах для одягу дітей та спеціальних шафах для чистої білизни.

16.5. Для вирішення всіх необхідних для дітей питань у дошкільних закладах (групах) цілодобового функціонування під час нічного сну поруч із дітьми повинні знаходитися чергові помічники вихователя (молодші медичні сестри).

На ніч під ліжка дітей ясельного віку, дітей з нейрогенним сечовим міхуром, а також дітей, які перебувають у дошкільних закладах (групах) цілодобового функціонування, дозволяється ставити горщики з кришками, які після використання або вранці переносяться до туалету.

Начальник Управління громадського здоров'я А. А. Григоренко

Додаток 1
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 2.12)

Перелік обладнання для ігрових майданчиків для дітей ясельного віку

N з/п Обладнання Вік дітей
1 - 2 роки 2 - 3 роки
кількість одиниць на груповому майданчику
1. Обладнання для спокійних ігор та відпочинку:
1.1 Стіл для ігор 4 - 6 4 - 6
1.2 Ослін (лавка) для дітей 6 - 8 6 - 8
1.3 Ослін (лавка) для дорослих
1.4 Пісочниця
2. Обладнання для рухової діяльності та гімнастики:
2.1 Гірка-манеж
2.2 Секція з гімнастичною драбиною
2.3 Секція з набором елементів для гри з м'ячем
2.4 Похила драбина
2.5 Конструкції для лазіння
2.6 Балансир
2.7 Гойдалка 1 - 2 1 - 2
2.8 Парасолька
2.9 Альтанка-пергола

Примітка.

Розміщення обладнання на групових майданчиках здійснюють шляхом групування окремих елементів в ігрові комплекси.

Додаток 2
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 3.14)

Площа групових осередків дошкільних навчальних закладів

Найменування приміщень Одиниця виміру Дошкільні навчальні заклади загального типу
ясельні групи дошкільні групи
Роздягальня (м2 на 1 місце) 1,2 0,9
Ігрова - " - " - 3,3 2,5
Спальня - " - " - 2,4 2,5
Веранда - " - " - - -
Туалетна - " - " - 1,1 1,0
Ванно-душова - " - " - - -
Буфетна м2 5,0 5,0

Додаток 3
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 3.21)

Перелік обладнання та інвентарю для басейну

N з/п Найменування Кількість
Довгі розділові доріжки з яскравим маркуванням через 1 м довжиною 12,5 м 2 - 3
Доріжка гумова довжиною 5 м 1 - 2
Доріжка для профілактики плоскостопості (з 5 килимками з шипами (довжина килимка - 0,3 м))
Короткі розділові доріжки довжиною 6 - 8 м 5 - 11
Плавальні дошки різних розмірів
Іграшки та предмети, що плавають, різних форм і розмірів
Іграшки та предмети, що тонуть, різних форм і розмірів
Круг рятувальний дитячий полегшений вагою 0,5 - 1,0 кг
Килимок резиновий
Комплект (ласти, трубка для дихання, маска)
Нарукавники різних розмірів
Лопатки для рук різних розмірів
Гімнастична палиця
Поролонові палиці (нудолси) різних розмірів
Сполучні трубки (муфти) до поролонових палиць різних розмірів
Пластини, що плавають, із закотом для з'єднання з палицями
Вставки різних розмірів для з'єднання ніг
Плавки-поплавці
Драбина (трап) для спуску в ванну, виконана(ий) урівень з бортами
Гірки, що знімаються, на бортах басейну
Відкидні поруччя довжиною 1 - 1,5 м з обох сторін бортів ванни
Рухоме дно для басейну з глибокою ванною
Жердини пластмасові довжиною 3 м 2 - 4
Надувні круги різних розмірів
М'ячі резинові різних розмірів
Обручі, що плавають (горизонтальні)
Обручі з вагами (вертикальні)
Пластина пінопластова прямокутна з отворами для палиць, що з'єднують пластини
Розділовий блок (для виділення частини басейну)
Поплавок кольоровий (прапорець)
Спад-лоток підвісний (для скочування у воду)
Окуляри для плавання
Поворотні фіксатори, що знімаються, для утримання тих, що навчаються, у воді на місці
Контактні елементи для навчання способам "брас" і "дельфін"
Пояс з петлею для навчання плаванню
Судійський свисток
Секундомір
Настінний годинник-секундомір
Термометр кімнатний
Термометр для води

Додаток 4
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 3.23)

Набір та площа приміщень для медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах

N з/п Найменування приміщень Дошкільні навчальні заклади загального типу
місткістю до 100 місць (без оздоровчих місць) місткістю понад 100 місць (з оздоровчими групами) місткістю понад 200 місць
Медична кімната В одному приміщенні площею 14 м2 14 м2 14 м2
Процедурна 8 м2 8 м2
Фізіотерапевтичний кабінет 9 м2 (на 70 - 100 місць) 12 м2 (100 - 200 місць) 18 м2 (в ДНЗ будь-якої місткості з оздоровчими групами)
Ізолятор Кількість місць не перевищує 1,5 % місткості закладу
Приймальня (з мийкою посуду для хворого) 6 м2 - для однієї палати, 10 м2 - для 2-х палат
Палати 6 м2 - на 1 ліжко, 9 м2 - на 2 ліжка
Туалетна 4 м2
Приміщення для дезінфікуючих засобів 3 м2
Стоматологічний кабінет 8 м2 Додатково в ДНЗ, у складі яких є оздоровчі та цілодобові групи, що охоплюють не менше 30 % від загальної кількості дітей
Фітокімната 8 м2
Кабінет лікаря-спеціаліста 9 м2
Кабінет лікувальної фізкультури Не менше 50 м2

Додаток 5
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 3.27)

Склад і площі приміщень харчоблоків дошкільних навчальних закладів

N з/п Найменування приміщень Площа приміщень харчоблоку, м2, з кількістю місць в ДНЗ
до 40 40 - 120 120 - 200 200 - 280
Кухня з роздавальнею
Приміщення для миття кухонного посуду
Заготівельний цех
(розділяється на зони для обробки: м'яса, риби та овочів, фруктів)
Охолоджувальні камери - -
Камера для сухих продуктів
Комора для овочів
Завантажувальна (з місцем для зберігання та миття тари площею 4 м2)
Кімната для персоналу 9 - 12
Їдальня для персоналу - - -
Душова На одну сітку
Туалет для персоналу харчоблоку 1 унітаз, 1 умивальник

Додаток 6
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 5.5)

Санітарно-технічне устаткування дошкільних навчальних закладів

N з/п Найменування приміщень Умивальники Унітази Злив зі змішувачем Водо- розбірний кран Піддон з душовою сіткою на гнучкому шлангу Мийка двока- мерна зі змішувачем Рушнико- сушильник Примітка
дитячий з туалетним краном для дорослих зі змішувачем дитячий для дорослих
Буфетна У кабінетах лікаря, фізіотера- певтичному, масажу необхідно передбачити по одному умивальнику зі змішувачем
Туалетна ясельних груп - 1 глибокий -
Туалетна дошкільних груп - - - 1 мілкий -
Медична кімната
Приймальна ізолятора
Палата ізолятора
Душова та туалет при роздягальнях басейну, зал басейну - У місцях виходу із душової на обхідну доріжку устатковується душ для ніг з проточною водою. Ванна душу шириною 0,8 м, глибиною 0,1 Біля кожної роздягальні повинна бути душова (1 сітка на 3 місця і туалет (1 унітаз, 1 умивальник)
Туалет персоналу
Душова

Додаток 7
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 6.2)edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная