Інвентаризація як складова частина облікової політики | Реферат
Учебные материалы


Інвентаризація як складова частина облікової політики | РефератКарта сайта mms220.com ,10

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

-

-

Відрахування на соціальні заходи

250

-

-

Амортизація

260

-

-

Інші операційні витрати

270

-

-

Разом

280

-

-

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Керівник

Камуш Г.А.

Головний бухгалтер _

Гронь В.В.

Додаток 6

Додаток

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87,

із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989)

Коди

Підприємство ВАТ „Агротех” _

Територія Дата (рік, місяць, число)

Орган державного управління _ за ЄДРПОУ

Галузь _ за КОАТУУ

Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ

Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за _рік _2004 р.

1801003

форма № 2 Код за ДКУД

  1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

916,20

837,20

Податок на додану вартість

015

152,70

139,53

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посуг)

035

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

928,10

931,47

Валовий:

прибуток

050

-

-

збиток

055

164,60

233,80

Інші операційні доходи

060

10,10

5,60

Адміністративні витрати

070

58,20

63,20

Витрати на збут

080

40,20

73,60

Інші операційні витрати

090

56,10

8,60

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

-

-

збиток

105

253,10

373,60

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

4,20

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

33,30

85,20

Витрати від участі в капіталі

150

10,30

5,60

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до опродаткування:

прибуток

170

-

-

збиток

175

296,70

460,20

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

-

-

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

итрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

-

-

збиток

225

296,70

460,20

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

-

-

Відрахування на соціальні заходи

250

-

-

Амортизація

260

-

-

Інші операційні витрати

270

-

-

Разом

280

-

-

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Керівник

Камуш Г.А.

Головний бухгалтер _

Гронь В.В.

Додаток 7

ВАТ „Агротех”

Номер документу

Дата складання

Цех (склад)

12

12.12.05

Магазин № 3

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Місцезнаходження Магазин № 3 _

РОЗПИСКА

До початку проведення інвентаризації всі витратні і прибуткові документи на цінності здані да бухгалтерії і всі цінності, що поступили на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а вибувші зписані у витрати.

Особа, що відповідає за збереження оновних засобів:

_Куваров С.С. _ комірник магазину №3 _

(П.І.П.) (посада) (підпис)

На основі наказу № 239 від 30 листопада 2005 року провести зняття фактичних залишків, що знаходяться на балансовому рахунку 104 станом на 01.12.2005 р.

При інвентаризації встановлено:

№ п/п

Найменування

Рік випуску

Номер

Наявність на 01.12.05 р.

Відмітка про вибуття

Фактична

По даним бух. обліку

інвентарний

заводський

паспорта

К-ть

Сума

К-ть

Сума

1

Касовий апарат „Ера”

1999

1253

15236

78956

1

2485

1

2485

2

Касовий апарат „Ера”

1999

1254

15289

78689

1

2485

1

2485

3

Касовий апарат „Ера”

1999

1255

15789

78945

1

2485

1

2485

4

Комп’ютер Samsung

2002

1289

45698

36549

1

2568

1

2568

5

Комп’ютер Samsung

2002

1290

45231

35564

1

2568

1

2568

6

Принтер Samsung

2004

1384

25698

45698

1

894

1

894

Всього

6

13485

6

13485

Всього по опису: а) загальна кількість одиниць, фактично шість

б) на суму, грн. фактично тринадцать тисяч чотириста вісімдесят п’ять грн. 00 коп.

Голова комісії управляючий _ Шовкун Г.П.

(посада) (підпис) (П.І.П.)

Члени комісії: менеджер торгівельного залу _ Здор Л.К. _

(посада) (підпис) (П.І.П.)

бухгалтер _ Самусь А.Д.

(посада) (підпис) (П.І.П.)

Всі цінності, вказані в даному Інвентаризаційному описі з № 1 по № 6, комісією перевірені фактично в моїй присутності і внесені в опис, в зв’язку з чим питань до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перераховані в описі, знаходяться на моїй (нашій) відповідальному зберіганні.

Особа, що відповідає за збереження основних засобів:

_Куваров С.С. _ комірник магазину №3 _

(П.І.П.) (посада) (підпис)

12 грудня 2005 року

Вказані в даному описі перевірені:

бухгалтер Самусь А.Д. _

(посада) (П.І.П.) (підпис)

12 грудня 2005 року Додаток 8Додаток 1 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ВАТ „Агротех” (найменування підприємства)

АКТ N 12

про результати інвентаризації наявних коштів

від „03” грудня 2005 року що зберігаються в головній касі підприємства ВАТ „Агротех” Розписка Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Матеріально відповідальна особа Старший касир _ _ Довбуш М.А. (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) На підставі наказу (розпорядження) від "03" грудня 2005 року N385 проведена інвентаризація коштів за станом на "03" грудня 2005 року. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:П’ять тисяч двісті сорок шість _ грн. 47 коп. _ грн. коп. _ грн. коп. _ грн. коп. Підсумок фактичної наявності 5246 грн. 47 коп. _ П’ять тисяч двісті сорок шість грн. 47 коп. (словами) За обліковими даними _П’ять тисяч сто тридцать вісім грн.47 коп. Підсумки інвентаризації: надлишок _108 грн._, нестача _ Голова комісії Керівник аудиторської перевірки _ Коваль А.П. (посада) (підпис) (П.І.Б.) Члени комісії: Бухгалтер Гронь В.В. (посада) (підпис) (П.І.Б.) Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Матеріально відповідальна особа _. (підпис) "15" грудня 2005 року. Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі15 грудня 2005 року о 9 годині ранку продавець Климів Ю.А. вніс в касу суму в розмірі 108 грн 00 коп. в рахунок погашення позики. Касир вчасно не оформив прибутковий касовий ордер та не вніс цю інформацію до касової книги. _суму в розмірі 108 грн 00 коп. Матеріально відповідальна особа Довбуш М.А. . Рішення керівника підприємства _оприбуткувати грошову суму в розмірі 108 грн. 00 коп в касу підприємства _ "_03_" грудня_ 2005 року.

Додаток 9

ВАТ „Агротех”

Номер документу

Дата складання

Цех (склад)

12

12.12.05

Магазин № 3

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Місцезнаходження Магазин № 3 _

РОЗПИСКА

До початку проведення інвентаризації всі витратні і прибуткові документи на цінності здані да бухгалтерії і всі цінності, що поступили на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а вибувші зписані у витрати.

Особа, що відповідає за збереження товарно-матеріальних цінностей:

_Куваров С.С. _ комірник магазину №3 _

(П.І.П.) (посада) (підпис)

На основі наказу № 239 від 30 листопада 2005 року провести зняття фактичних залишків, що знаходяться на балансовому рахунку 205 станом на 01.12.2005 р.

При інвентаризації встановлено:

№ п/п

Найменування

Одиниця виміру

Наявність на 01.12.05 р.

Результати інвентаризації

Фактична

По даним бух. обліку

К-ть

Сума

К-ть

Сума

Надлишки

Недостача

1

Вапно

кг

100

125,00

100

125,00

-

-

2

Цемент

кг

50

24,50

50

24,50

-

-

3

Цегла

шт

1000

325,00

1000

325,00

-

-

4

Фарба ПФ-116

кг

1,6

5,80

1,6

5,80

-

-

5

Фарба ПФ-216

кг

5,8

28,90

5,8

28,90

-

-

Всього

1157,40

509,20

1157,40

509,20

-

-

Всього по опису: а) загальна кількість одиниць, фактично одна тисяча сто п’ятдесят сім цілих чотири десятих одиниць

б) на суму, грн. фактично П’ятсот дев’ять грн. 20 коп.

Голова комісії управляючий _ Шовкун Г.П.

(посада) (підпис) (П.І.П.)

Члени комісії: менеджер торгівельного залу _ Здор Л.К. _

(посада) (підпис) (П.І.П.)

бухгалтер _ Самусь А.Д.

(посада) (підпис) (П.І.П.)

Всі цінності, вказані в даному Інвентаризаційному описі з № 1 по № 5, комісією перевірені фактично в моїй присутності і внесені в опис, в зв’язку з чим питань до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перераховані в описі, знаходяться на моїй (нашій) відповідальному зберіганні.

Особа, що відповідає за збереження товарно-матеріальних цінностей:

_Куваров С.С. _ комірник магазину №3 _

(П.І.П.) (посада) (підпис)

12 грудня 2005 року

Вказані в даному описі перевірені:

бухгалтер Самусь А.Д. _

(посада) (П.І.П.) (підпис)

12 грудня 2005 року

Додаток 10

Наказ № 1

про облікову політику підприємства й організацію

бухгалтерського обліку

м. Київ від 3 січня 2004 року

Відомості про підприємство

Показники

Зміст

Підприємство

ВАТ „Агротех”

Форма власності підприємства

колективна

Організаійно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ознака особи

юридична

Територія

м.Київ

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

№ 072236954 від 12 березня 1999 р.

Ідентифікаційний код

20569876

Юридична адреса та місцезнаходження

03022, м. Київ, вул. Огієнко, 53.

Основний вид господарської діяльності

торгівля

Статутний капітал

1188500 грн.

Середня чисельність персоналу

92 чол.

Для виконання Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-ХІІ , Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України з метою забезпечення єдиної облікової політики й надання достовірної фінансової звітності.

НАКАЗУЮ:

Здійснити організаційні заходи щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності.

Розділ 1. Організація роботи обліковго апарату

1. Організація роботи бухгалтерії.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і виконання пункту 4 статті 8 ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановити з 1 січня 2002 року в ВАТ „Агротех” наступну форму організації бухгалтерського обліку:

1.1 Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

1.2 Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розкладом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Права та обов’язки головного бухгалтера і посадових осіб бухгалтерії визначаються ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

2.1 Відповідно до пункту 7 статті 8 ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” головний бухгалтер підприємства:

2.1.1 Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строкифінансової звітності.

2.1.2 Організує контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

2.1.3 Примає участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжок і псування активів підприємства.

2.1.4 Забезпечує контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів та складанням зведених облікових документів.

2.1.5 Контролює наявність у первинних документах усіх необхідних реквізитів, встановлених нормативними документами, а також підписів осіб, відповідальних за їх виконання.

2.2 Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються організації та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими до виконання усма структурами підрозділами і працівниками підприємства.

2.2.1 Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він проставляє на первинних бухгалтнрських документах, регістрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

2.3 Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства.

2.3.1 За відсутності головного бухгалтера обов’язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.

2.3.2 Віповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуєтьсяч керівником підприємства.

3. Затвердети перелік посадових осіб, які складають фінансову звітність та примітки до неї згідно з вимогами ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів.

3.1 Зобов’язати посадових осіб, які включені до переліку, підписувати відповідні звіти підприємства.

3.2 Покласти на цих осіб відповідальність за якість підготовки та своєчасність подання такої звітності.

4. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера з питань оподаткування.

Розділ 2. Методика обліку

1. Встановити межу істотності в розмірі 0,01 тис. грн.

2. Використовувати на підприємстві наступну методику бухгалтерського обліку:

2.1 До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

2.1.1 Обліковою одиницею бухгалтарського обліку основних засобів вважати об’єкт основних засобів.

2.1.2 Фактичні витрати, пов’язані з поточним ремонтом очсновних засобів, включати до складу витрат підприємства.

2.2 Класифікувати основні засоби відповідно до ст. 5 П(С)БО 7 за такими групами:

o будинки, споруди та передавальні пристрої;

o машини та обладнання;

o транспортні засоби;

o інструменти, прилади, інвентар.

2.2.1 Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод

2.2.2 Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів не встановлювати та з метою нарахування амортизації прийняти рівною 0.

2.3 Встановити строки використання нематеріальних активів за групами відповідно до класифікації П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”:

- права користування майном (право користування будівлею, право на оренду помешкань) – 5 років;

- права на знаки для товарів, послуг – 10 років;

- права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, моделі, промислові зразки) – 5 років;

- авторські та суміжні права (програмне забезпечення, бази даних) – 2 роки;

- гудвіл – 20 років.

2.3.1 Встановити для нематеріальних активів прямолійний метод нарахування амортизації.

2.3.2 Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю.

2.3.3 Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.

2.4 Встановити вартісну межу належності матеріальних активів до інших необоротніх активів до 1000 грн.

2.4.1 Амортизацію таких активів нараховувати у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% вартості, яка амортизується, та решти 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вибутя з активами (списання з балвнсу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

2.4.2 Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, відносити до малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

2.5 Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати в залежності від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, отримані безоплатно, придбані в результаті обміну на подібні та неподібні активи з П(С)БО 9 „Запаси”.

2.5.1 Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів.

2.5.2 Організувати аналітичний облік руху запасів таким чином за підрозділами:

- у бухгалтерії – у кількісно-сімовому вираженні;

- на складах – у кількісному вираженні;

- у магазинах – у кількісно-сумовому вираженні.

2.5.3 Застосовувати постійну систему оцінки запасів.

2.5.4 При складанні балансу здійснювати оцінку запасів та відображати в бухгалтерському обліку і звітностіза найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації

2.5.5 Транспортно-заготівельні витрати, які входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, безпосередньо включати до собівартості запасів; інші витрати, що входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, щомісяця відносити на вартість придбаних запасів.

2.6 Товари придбані для реалізації оцінювати за цінами продажу.

2.7 Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 8 „Витрати за елементами”

2.8 Здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості шляхом групування її погашення.

2.8.1 Встановити періодичність спостереження для визначення коефіцієнта сумнівності – 6 місяців. Сформувати резерв сумнівних боргів на підставі класифікації дебіторської заборгованості.

2.8.2 Визнаваим поточну дебіторську заюоргованість безнадійною тільки у разі повної впененості у її неповерненні боржником: за якою минув термін позовної давності; заборгованість визнано спеціально створеною комісією; у вмпадку отримання рішень суду про ліквідацію підприємства-дебітора і недостатності його коштів для погашення заборгованості.

2.8.3 Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснювати за розпорядженням керівника.

2.8.4 Обліковувати безнадійну дебіторську заборгованість на позабалансовому рахунку 071 „Списана дебіторська заборгованість” три роки.

2.9 Створити забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток.

2.9.1 Проводити коригування сум створених та використаних забезпечень на кожну дату балансу.

2.10 На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором.

Розділ 3. Організаційно-технічні аспекти

1. Форма обліку.

Для реєстрації фактів господарського життя та відображення їх в обліку застосовувати автоматизовану систему обробки облікових документів з використанням комп’ютерних програм бухгалтерського обліку. Відповідальність за рівень відповідності регістрів обліку, порядку та способу реєстрації та узагальнення інформації вимогам законодавства покласти на головного бухгалтера підприємства.

2. Затвердети перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій. Зразки підписів осіб за переліком затвердети окремими наказами керівника і довести до відповідних структурних підрозділів.

3. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні активи. Зразки підписів відповідних посадових осіб згідно з переліком затвердити окремим наказом керівника та довести до відповідних структурних підрозділів.

4. Затвердити правила та графік документообігу.

5. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здачу відповіднї документації до дежавного архіву покласти на головного бухгалтера.

6. Відповідальність за допущення несакціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.

7. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності та офіційно затверджені відповідними державними органими.

7.1 Затвердити форми первинних облікових документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами.

7.2 Для ведення обліку руху бланків суворого обліку, видачі (здачі невикористаних) бланків відповідними посадовими особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передачі на постійне зберігання до архіву підприємства призначається бухгалтер.

8. Затвердити систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарьких операцій.

8.1 Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторські перевірки фінансової звітності аудиторською фірмою

9. Затвердити наступні строки видачі готівки, норми витрат і терміни звітності за окремими операціями:

9.1 Встановити дні видачі готівки з каси підприємства: заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат кожного 5-го та 25-го числа місяця.

9.2 Встановити норму представницьких витрат у рзмрі: 5% від чистого доходу від реалізації продукції.

9.3 Застосовувати на підприємстві передачені чинними нормативними актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, строки звітування за витрачання коштів.

10. відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та видачі трудових книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів.

11. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку за звітності проводити інвентаризацію майна і фінансових забов’язань, відповідно до статті 10 „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативних документів.

11.1 Інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводити перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовано з 01.12 до 25.12, в обов’язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальних осіб визначати окремим писмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

11.2 У всіх інших випадках об’єкти та периодичність проведення інвентаризації визначити на підставі чинного законодавства в міру необхідності керівником підприємства. Час та перелік інвентаризації об’єктів визначати окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

11.3 Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов’язань, основних засобів, інших необоротних активів, МШП, інших матеріальних активів) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію.

11.3.1 Права, обов’язки та завдання, які покладаются на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначити згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69

11.3.2 Для проведення раптової інвентаризації касової готівки підприємства створити комісію у складі: заступника головного бухгалтера – голова комісії; бухгалтера – член комісії.

11.3.3 Інвентаризація касової готівки підприємства проводити не рідше одного разу на місяць.

12. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

12.1 Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Керіник підприємства _

(підпис)

З наказом ознайомлені: _

(наводиться перелік та підписи відповідальних посадоих осіб)

......

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | [5] |edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная